விவசாய ஜோதிடம் பகுதி 5 : நெல்லவிக்க ஏற்ற நாள்

0
954

 

நீடியதோர் ஞாயிறுடன் வியாழன் றானும்
நெற்பிறந்த நாளதனால் அவிக்க லாகா
கூடியமற் றைந்துநாள் நெல்லவித்தால்
குபேரனைப் போல் வாழ்வார்கள்குவல யத்தில்
தேடியமா வாசைகார்த் திகையி லுந்தான்
திவசகா லங்களிலும் நெல் லலித்து
நாடியநெற் புழுங்கலா யிருக்குமாகில்
நன்மையிலை தீமையுண்டாம் நாடிப்பாரே.

திவச காலம்
நெல்ல அவிப்பதற்கு ஏற்ற நாள்

ஞாயிறு, வியாழன் நெல் அவிப்பதற்கு ஏற்ற நாள் அல்ல
மற்ற நாட்களில் நெல் அவித்தால் குபேரனை போல் வாழ்வார்கள்
அமாவாசை, கார்த்திகை, திவச காலங்களிலும் நெல் அவிக்கக்கூடாது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here