கார்பன் –டை- ஆக்ஸைடிலிருந்து திரவ எரிபொருள்

0
2007

தாவரங்கள் சூரிய ஒளி, தண்ணீர், கார்பன் –டை- ஆக்ஸைடு ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் சர்க்கரையை தயாரிக்கிறது. பல கார்பன் மூலக்கூறுகள் எரிபொருள் செல்லுலார் செயல்முறைகளில் ஈடுபடுகின்றன. CO2, படிம எரிபொருட்களின் முன்னோடி என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். மத்தியில் நவீன வாழ்க்கை முறையால் மற்ற அனைத்து எரிபொருள்களும் உருவாகின. தற்போது இருக்கும் நிலையான திறனால் செயற்கையான முறையில் திரவ எரிபொருட்களை உருவாக்க முடியும். CO2 –வை போன்ற பிராண வாயுவான ஆக்சிஜன், கார்பன் மோனாக்ஸைடு (CO) போன்றவை இயற்கையில் ஒளிச்சேர்க்கையை நினைவூட்டுவதாக உள்ளது.

நூற்றாண்டு காலங்களாக Fischer-Tropsch process என்று அழைக்கப்படும் இரசாயன முறை ஹைட்ரஜன் வாயு (H2) மற்றும் கோப்பால் (CO) திரவ எரிபொருட்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும் அந்த செயல்முறை நன்கு அறியப்படாத செயல்முறையாகும். இது ஒளிசேர்க்கைக்கு எதிரான செயல்முறையாகும். இந்த செயல்முறைக்கு அதிக அழுத்தம் (1 முதல் 100 மடங்கு வளிமண்டல அழுத்தம்) மற்றும் அதிக வெப்பம் (100-300 டிகிரி செல்சியஸ்) தேவைப்படுகிறது.

வளிமண்டல தொழில்நுட்பத்தினால் பசுமை இல்ல வாயுவான CO2 மீண்டும் எரிபொருளாக மாற்றுவது நமது வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த முறையில் CO2 முதலில் கோபால்ட் CO ஆக மாற்றப்படுகிறது. பிறகு CO ஆகிஜனொடுக்கம் அடைந்து C-C பிணைப்பை உருவாக்குகின்றன. இது ஒரு முக்கிய கடினமான படிநிலையாகும்.

இந்த ஆய்வில் Agapie மற்றும் Buss ஆகியோர் உலோக மாற்றத்தில் ஒரு புதிய சிக்கலை ஏற்படுத்தினர். மூலக்கூறின் மேலூக்க குறைப்பு CO –ன் C-O பிணைப்பை கணிசமாக பலவீனப்படுத்துகிறது.

நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட எதிர்வினைக்கு முதல் உதாரணம், இந்த இரண்டு கார்பன் மோனாக்சைடு மூலக்கூறுகள், ஒரு உலோகமில்லாத எத்தனாலை உருவாக்குவது ஆகும். ஒரு மூலக்கூறு தொடர்புடைய எத்தனால், முக்கிய உலோகத்திலிருந்து உண்மையில் C2 தயாரிப்பை வெளியிட முடியும் என்று Agapie கூறுகிறார். இந்த மேற்கூறிய பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு CO2 விலிருந்து திரவ எரிப்பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது என்று Agapie மற்றும் Buss கூறுகிறார்கள்.

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160106125646.htm

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.UlagaTamilOli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here